[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 34

ހަމައެއާއެކު މީގެ އަނެއްކޮޅުވެސް އެބައޮތެވެ. ބައެއް މީހުން އަލަށް މީހަކާ އިންނަނީ ދޮށީ އަންބަށް ނޯކުރީ ކުރާ ކުއްޖަކު ހޯދާ ބީދައިންނެވެ. އޭނާ ގޮވައިގެން ތަންތަނަށް ގޮސްލާ އުފާކޮށްލަން ދާއިރު ދަރިން ބަލަން ގޭގައި އިންނަން ނުވަތަ ގޭގެ ހުރިހާ ގުލާނު މަސައްކަތެއް ކުރުވަންވެގެންނެވެ. ދޮށީ އަންބަކީ މާ މުއްސަނދި ޤަދަރު ހުރި ޢާއިލާއަކުން ފައިބައިގެން އިންނެވި ކަނބަލެއް ކަމުގައި ވީތީ އެކަމަނާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭތީ، އެކަމަނާގެ ޚިދުމަތް ކުރާ ޚާދިމެެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ […]