[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 33

އަދި ބައެއް ފިރިންނަށް އެވަރުވެސް ނުފުދެއެވެ. ހަގު އަނބި ބުނެލާ ބަހެއް ނުވަތަ ކޮށްލާ ޝަކުވާއަކަށް ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ދޮށީ އަނބި ކުށްވެރިއަކަށް ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ. ނުވަތަ ހަނގު އަނބި ކުރިމައްޗަށް ދޮށީ އަނބި ގެނެވި އޭނާ ދިމާލަށް ހަޅޭއްލަވައި އެއްޗެހި ކިޔައި މުޖުރިމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ. ދަރިން ތިއްބަސް ނުވަތަ އެނޫން ބަޔަކު ތިއްބަސް ފަރުވާލެއްނޯވެއެވެ. އެފަދަ މީހުންގެ ކައިރީގައި އެމީހުންގެ ހަގު އަނބީގެ ބަހަކީ ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ. އެއްވެސް ޝައްކެއް، ތަޙްޤީޤު […]