[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 27

މިހާ ހިސާބުން ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުޟޫއަކަށް އެނބުރިލާނަމެވެ: ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ހިދާޔަތަށް ބަލައިފި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފެންނާން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ، ފިރިމީހާ ނުވަތަ ތަނެއްގެ އިސްކޮށް ހުންނަ މީހާއާ ދެކޮޅުވެރިވެ އެމީހަކާ ޒުވާބުކޮށް ހަޅުތާލު ހަދައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އޭނާގެ ދަށުގައި ތިބި މީހުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވުރެ، ފައިދާ ބޮޑީ، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އިސްކޮށް ހުންނަ މީހާއަށް ހެޔޮ ވިސްނައިދީ އެމީހާ ހެޔޮމަގަށް ގެނައުމެވެ. އެމީހާގެ ދަށުގައި ތިބި މީހުންނަށް […]