[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 23

ފަހެ މިފައިން ރީތި ޗާލު ނަންނަމުން ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ގޮވުމަކީ ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައިވެސް ކުރަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އެހެނީ އޭގެ ސަބަބުން އެކުދިންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މެދުގައި އޮންނަ ގާތްކަން ލޮލަށް ފެނި ކަންފަތަށް އިވުމުން އެކުދިންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން އިޙުސާސްވެ އެއާއިލާ އެޅިފައިވާ ބިންގާގެ ހަރުދަނާކަމާއި އޭގެ ދުޅަހެޔޮކަން ޔަޤީން ކުރެވޭނެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދާނީ އެކުދިނަން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި އެނޫން ގޮތްގޮތުން އާރޯކަން ލިބި އެކުދިންގެ ޙަޔާތަށް ޗާލުކަން […]

މޭވާކެނޑުމުގައި އަވަސްއަރުވާ ނުލުން 1

އެއްފަހަރާ ޢިލްމު ހޯދައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމު އެއްފަހަރާ ހޯދަން އުޅޭ މީހެއްގެ ކިބައިން އެ އެކުއެކީ އެޢިލްމު ނެތިގެންވެސްދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްޗަކަށްފަހު އެއްޗެއް އުނގެނޭށެވެ. ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކަށް ބަހާލައިގެން އެކަންކުރާށެވެ. އަދި ޢަމަލުމަދުވުމުގެ ފަރުވާއަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން ހަދާށެވެ. ޢިލްމު ހޯދަން ފަށާއިރު ފަހެ ބޮޑެތި ފޮތްތަކާއި ޚިލާފުތައް ޛިކުރުކޮށްފައިވާ ފޮތްތައް ނުކިޔާށެވެ. އަދި ޢިލްމުގެ އެކިއެކި މަތަނުތައް ދަސްކުރާއިރުވެސް ކުރިއަރާފައިވާ ބޭފުޅުން އެތައް މަހަކުން ދަސްކުރައްވާ ފޮތެއް ތިބާ ކުޑަދުވަސްކޮޅަކުން ދަސްނުކުރާށެވެ. (މަތަނުތަކަކީ […]