[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމު ހޯދުމަށްޓަކައި ބީރައްޓެހިވުން 3

ބީރައްޓެހިވެފައިވާމީހާ ﷲ އަށް ތެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެބީރައްޓެހިކަމާ ކުރިމަތިލުމަށް، ﷲ ތަޢާލާ އެމީހެއްގެ މޭ ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާނެއެވެ. ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަދީނާއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވީ ﷲ އަށް ތެދުވެރިވާ ޙާލު، އެއިލާހަށްޓަކައެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ ރުއްސެވުން އެދިވަޑައިގެންނެވެ. ފަހެ އޭގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނަށް ބާރާއި ކާމިޔާބު ލިބިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ހެޔޮކަން ޙާޞިލުވިއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް އަޙްޒާބު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން އެއްވެސް ތެދުވެރިކަމެއްނެތި މަދީނާއަށް ވަނުމަށް ދިމާކުރުމުން، ފަހެ ނިކަމެތިކަމާއި ހަލާކާ […]