[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 13

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުން ކަންވާރުގައި އަނގަފުޅު ޖައްސަވާ ތަނުގައި އަނގަފުޅު ޖައްސަވައިގެން ދިޔާ ތަކެތި ބައްލަވައިގަން ކަމުގައި ވެއެވެ: ޢާއިޝާ رضي الله عنها ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ: “ތިމަން ކަމަނާ ޙައިޟުވެ ހުރެ (ދިޔާ ތަކެތި) ހިއްޕަވާ ކަމުގައި ވީމެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް ތިމަން ކަމަނާގެ ކަންވާރު ދިއްކުރައްވަމެވެ. ފަހެ، (އެހިނދު) ތިމަން ކަމަނާ އަނގަފުޅު ޖެއްސެވި ތަނުގައި އެކަލޭގެފާނު އަނގަފުޅު ޖައްސަވައި (އެތަށިން) […]