[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް 12

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިފަދަ ކަންކަން އެއްވެސް ގޮތަކަސް ނުފެންނަ ކަންކަމޭ ބުނެވޭހާ ނާދިރު ކަންކަން ކަމުގައި މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ. ނުވަތަ މިކަންކަން މިވަނީ ލަދު ކަންކަން ކަމުގައެވެ. އެފަދަ ކަންކަމަކީ – ހިނގައިފި ނަމަ – ޢާއިލާ މީހުންގެ ފަރާތުންވެސް ގިނަ ފަހަރު އިންކާރު ކުރެވޭ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ ހަދީޘްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންވެގެންދާ އަނެއް ކަމަކީ، ފިރިމީހާ ލޯބިވާ ވާހަކަ ފާޅުކުރުމަކުން އެހެން އަނބިން އެކަމާ ޒާތީވެ ހަސަދަ ލާކަށް ނުޖެހޭ ކަމެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް […]