[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (31)

މިއީ ޝަރުޢުކުރެވިފައިވާ ކަމެއްތޯ ސުވާލުކުރި މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ، މިއީ އެންމެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ނަބިއްޔުންނާއި ޞާލިޙުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން އާދަމުގެ ދަރީން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމުގައި ނަބިއްޔުންނާއި ޞާލިޙުން ދެމި ތިއްބެވިއެވެ. އަލްމަސީޙް (ޢީސާގެފާނު) އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، އަޙްމަދު އެކަލޭގެފާނުގެ މުސްނަދުގައި އަދި އަބޫދާއޫދު […]