[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ އާ މެދު ހެޔޮކޮށް ހީކުރުން 3

އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވިއެވެ. “ގިނަ މީހުންގެ ޙާލަކީ އެއީއެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. ﷲ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކު މެނުވީ ހަމަ އެންމެންގެ ޙާލަކީވެސް ﷲ އާމެދު އެއްވެސް ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުބައި ހީކުރުންތައް ހީކުރުމެވެ. އާދަމުގެ ދަރިންކުރެ ގިނަ މީހުން ދެކެނީ އޭނާގެ ޙައްޤެއް އުނިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ އޭނާއަކީ ނަސީބު ދެރަމީހެއްކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ދެއްވުނު މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް އޭނާއަށް ޙައްޤުވާކަމުގައެވެ. އޭނާގެ ޙާލުގެ ދުލުން ބުނާކަހަލައެވެ. އަހަރެންގެ ވެރިރައްބުވަނީ އަހަންނަށް އަނިޔާވެރިވެވޮޑިގެންނެވެ. އަދި […]