[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތިމަސައްކަތުގައި ކުރިއަރާދާށެވެ. ކާމިޔާބުގެ އަހުލުވެރީންނަކީ ތިއީއެވެ.

އިސްލާމީ ދަޢުވަތުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް: ތިމަސައްކަތުގައި ކުރިއަރާދާށެވެ. ކާމިޔާބުގެ އަހުލުވެރީންނަކީ ތިއީއެވެ.     މި މަޢުޟޫގެ ދަށުން މިގެނެސްދެނީ ﷲ އަށް ހިތްނިޔަތް ޚާލިޞްކޮށް، ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ދެއްކެވި މަގުން، އިސްލާމީ ދަޢުވަތުގެ މަސައްކަތުގައި އެކިގޮތްގޮތުން ޝާމިލުވެ، އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މެސެޖެކެވެ. ހިތްވަރުދިނުމުގެ ބަސްކޮޅެކެވެ. ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ރޫޙުއާލާކޮށް، އިތުރު ޖޯޝުގެނުވައިދޭފަދަ ޢިބާރާތްކޮޅެކެވެ. އިސްލާމީ ދަޢުވަތުގެ މަސައްކަތްކޮށް، މިދީނުގެ ތަޢުލީމު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އަޖުރު މަތިވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް […]