[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مَجَالِسُ شَهْرِ رَمَضَانَ – ފަނަރަވަނަ މަޖްލިސް

ރޯދަގެއްލޭ ކަންކަމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ރޯދަ ނުގެއްލޭ ކަންކަމާއި ރޯދަވެރިޔާއަށް ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް   ހަމްދުހުރީ ﷲއަށެވެ. އެއިލާހީ ޙިކުމަތްވަންތަ ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހެވެ. އެއިލާހީ މަތިވެރިވެވޮޑިގެންވާ ޙަލީމްވަންތަ، ތެދުވެރިވަންތަ އިލާހެވެ. ރަޙީމްވަންތަ ދީލަތިވަންތަ ރިޒްޤުދެއްވާ އިލާހެވެ. އެއިލާހީ އެއްވެސް ތަނބަކާ އަދި އެދެމެދުގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލައްވާ ހަތްއުޑު އުފުއްލެވި އިލާހެވެ. އަދި ބިޔަވެގެންވާ ފަރުބަދަތަކުން އެއިލާހު ބިން ހިފެހެއްޓެވިއެވެ. ހެކިތަކާއި ޙަޤީތްތަކުން އެއިލާހު، އެއިލާހުގެ ނަފްސުފު ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި އެންމެހާ ޚަލްޤުތަކުގެ ރިޒުޤާމެދު އެއިލާހުވަނީ […]