[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 63

66ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): الأَمْرُ الـمُطلَقُ لِلوُجُوبِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {މުޠުލަޤު އަމުރު ބޭނުން ކުރެވެނީ ވާޖިބުކަމަށް} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: މުޠުލަޤު އަމުރު (އެ އަމުރަކުން ވާޖިބުކަމުގެ މާނަ ދޫކޮށް، މަންދޫބުކަމުގެ މާނައަށް ނުވަތަ މުބާޙުކަމުގެ މާނައަށް ނުވަތަ އެހެން މާނައަކަށް ގެންގޮސްދޭ ޤަރީނާއެއް ނެތި ހުސްކޮށް އޮންނަ އަމުރު) ގެ ޞީޣާއަކީ، ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ހަމައެކަނި ވާޖިބުކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ވާޖިބުކަން ނޫން އެހެން މާނައެއްގައި އަމުރު ބޭނުންކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ބޭނުންކުރެވިފައި […]