[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲއަށް ވަކީލުކުރުމުގެ މޭވާތައް

ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުމަކީ ހިތަށް ހިތްފަސޭޙަކަން ލިބިގެންދާކަމެކެވެ. އަދި ޙާލަތު ރަނގަޅުވެގެންދާ ކަމެކެވެ. އަދި ނުބައިމީހުންގެ ރޭވުންތަކުން ސަލާމަތްވެގެންދާކަމެކެވެ. އަޅުތަކުންގެ ކިބައިން މެދުވެރިވާ އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާތަކުގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެންމެ ވަރުގަދަ ސަބަބަކީވެސް އެއީއެވެ. ވަކީލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވާ އެއްޗަކަށް ބޭނުންނުވެ ފުދުންތެރިވެއެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް ވިދާޅުވިއެވެ. “މީހަކު މަޚްލޫޤަކާމެދު އުންމީދުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ މަޚްލޫޤަކަށް ވަކީލުކޮށްފިނަމަ އޭނާ އެހީކުރިގޮތާ ޚިލާފަށް އެމީހަކު އަމަލުކުރާނެއެވެ.” ފަހެ އެމީހެއްގެ ވެރިއިލާހަށް އެމީހެއްގެ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފިމީހަކަށް […]