[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 42

44ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الاِسْتِثْنَاءِ جَائِزٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {އިސްތިޘްނާއަކުން އިސްތިޘްނާ ކުރުން ހުއްދަ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ގުޅިގެން އައިސްފައިވާ (ޙަޤީޤީ) އިސްތިޘްނާއެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ އިސްތިޘްނާއިން އިސްތިޘްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ، އިސްތިޘްނާތަކުގެ އަދަދު ގިނަވެއްޖެ ހާލަތުގައެވެ. މިއީ، ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި އިޖުމާޢުވެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެތަކެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް، ބައެއް ބޭފުޅުން މި ގޮތަށް އިސްތިޘްނާ ކުރުން […]

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 41

43ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الإِثْبَاتِ نَـفْيٌ وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ސާބިތުކުރުމަކުން އިސްތިސްނާ ކުރުމީ ނަފީކުރުމެއް، އަދި ނަފީކުރުމަކުން އިސްތިސްނާ ކުރުމީ ސާބިތުކުރުމެއް} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ޤުރުއާނުގެ ނުވަތަ ސުންނަތުގެ ނައްޞެއްގައި ނުވަތަ މުކައްލަފުންގެ ވާހަކައެއްގައި ސާބިކުރެވިފައިވާ ވާހަކައަކުން އިސްތިސްނާއެއް ކުރެވިފައި ވާނަމަ، އެ އިސްތިސްނާ ވާހުށީ ނަފީކުރުމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އޭގައި ނަފީކުރެވިފައިވާ ވާހަކައަކުން އިސްތިސްނާއެއް ކުރެވިފައި ވާނަމަ، އެ އިސްތިސްނާ ވާހުށީ ސާބިތުކުރުމެއް ކަމުގައެވެ. […]