[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނައްޞުތައް މާނަކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 14

16ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 189): العَامُّ يُطلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الخَاصُّ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ޚާއްޞަގެ މުރާދުގައި ޢާއްމު ބޭނުންކުރެވޭ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ޢާއްމު ލަފްޒެއް ބޭނުންކުރެވިފައިވާއިރު، ބައެއް ފަހަރު އެ ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ޢާއްމުކަމުގެ މާނައިގައި ކަމަށް ނުވެދާނެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް، އެ ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ޚާއްޞަ މާނައެއްގައި ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. އެ ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭނީ، އެ ޢާއްމު ލަފްޒުން ޢާއްމުކަމަށް ދަލީލު ނުކޮށްދޭ ކަމަށް އޮތް ޤަރީނާއަކުންނެވެ. ނުވަތަ އެ ޢާއްމު ލަފްޒުގެ […]

ޑިޕްރެޝަންއަށް ފަރުވާކުރުން

ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ވޭތުވަމުންދާއިރު މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވަމުން މިދާ މުސީބާތްތަކާ އަދި މުސްލިމުންގެ ޙާލާމެދު އަޘަރުކޮށް ހިތާމަ ނުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފަހެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ފެންނަކަމަކުން ނުވަތަ އިވޭ އަޑަކުން ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމާމެދު މާޔޫސް ނުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފަހެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟