[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަޢާރުޟާއި ތަރުޖީޙާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 46

46ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 60): الـمَجَازُ أَوْلَى مِنَ الاِشْتِرَاكِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {އިޝްތިރާކްކުރުމަށްވުރެ މަޖާޒުކަމަށް ކަނޑައެޅުން އައުލާކަން ބޮޑު} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ލަފްޒެއްގެ ދެ މާނަ އޮވެފައި، އެ ތަނުން އެއް މާނައަކީ މަޖާޒީ މާނައަކަށްވެފައި، އަދި އަނެއް މާނައަކީ މުޝްތަރަކް މާނައަކަށްވެފައި، އަދި އެ ދެ މާނައިގެ މެދުގައި ބާވަތެއްގެ ތަޢާރުޟުވުމެއް އުފެދުމުގެ ސަބަބުން، ވާހަކަދައްކާމީހާ އެ ލަފްޒު ބޭނުންކުރީ އެ ތަނުން ކޮން މާނައެއްގައި ކަމާމެދު އަޑުއެހިމީހާއަށް އޮޅުންއަރައިފިނަމަ، މުޝްތަރަކު […]