[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަޢާރުޟާއި ތަރުޖީޙާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 39

39ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 60): النَّهْيُ مُقَدَّمٌ عَلَى الأَمْرِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {އަމުރުގެ މައްޗަށް ނަހީ އިސްކުރެވޭނެ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ދެ ދަލީލެއް ނުވަތަ ދެ ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެފައިވާއިރު، އެ ތަނުން އެކަތީގައި ވަނީ އަމުރެއް ކަމުގައިވެފައި އަދި އަނެކަތީގައި ވަނީ ނަހީއެއް ކަމުގައިވެފައި، އެއީ އެއް ވަގުތެއްގައި ކުރަންއޮތް އެއް ކަމަކާ ގުޅޭ ދެ ދަލީލު ނުވަތަ ދެ ޙަދީޘްކަމުގައިވެފައި، އެ ދޭތި ޖަމްޢުކުރަން ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، އަމުރު އޮތް ދަލީލުގެ މައްޗަށް […]