[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުން ދޫކޮށްލައިފި މީހަކަށް ހުރި ގެއްލުންތައް

މީސްތަކުންދެކެ ބިރުން، ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް ނަހީކުރުންދޫކޮށްލައިފިމީހަކު ދަންނައެވެ. އޭނާއަށް ކިޔަމަންވުމުން މީސްތަކުން ދުރުހެލިވާނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުން އޭނާއަށް ޖެހިލުން ނުވާނެއެވެ. ފަހެ އެކަމުގައި ދޫ ދިނުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ. އެއީ ނިކަމެތިކަމުގެ ފުޅާ ދޮރެކެވެ.