[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަޢާރުޟާއި ތަރުޖީޙާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 7

7ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 60): الأَدِلَّةُ العَدَمِيَّةُ لَا تُعَارِضُ الأَدِلَّةَ الوُجُودِيَّةَ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ޢަދަމީ ދަލީލުތައް ވުޖޫދީ ދަލީލުތަކާ ފުށުނާރާނެ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ވުޖޫދީ ދަލީލުތަކަކީ ޢަދަމީ ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް އަބަދުވެސް އިސްކުރެވޭނެ، އެއަށް ތަރުޖީޙުދެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެއީ، ދަލީލުތައް ތަރުތީބުކުރުމުގައި ކަމަށް ވިޔަސް، ނުވަތަ ދަލީލުތައް އެކަތި އަނެކައްޗާ ތަޢާރުޟުވާ ހާލަތުގައި ކަމަށް ވިޔަސް މެއެވެ. އެހެނީ، ވުޖޫދީ ދަލީލުތަކުން ދިމާސީދަލަށް ޝަރުޢީ ޙުކުމްފުޅު ލިއްބައިދޭތީއެވެ. އަދި އެއިން އިސްތިދުލާލުކުރުމުގެ […]

ތަޢާރުޟާއި ތަރުޖީޙާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 6

6ވަނަ ޤަވާޢިދު (ޖުމްލަ 60): التَّرْجِيْحُ بَيْنَ الدَّلِيْلَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ بَاطِلٌ، وَالعَمَلُ بِالرَّاجِحِ مِنْهُمَا وَاجِبٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ރާޖިޙުދޭނޭކަމެއްނެތި ދެ ދަލީލެއް ދެމެދު ތަރުޖީޙުދިނުމީ ބާޠިލުކަމެއް، އަދި އެ ތަނުން ރާޖިޙު ދަލީލަށް ޢަމަލުކުރުމީ ވާޖިބެއް} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: މި ޤަވާޢިދުގައި ދެ ބަޔެއް އެބަ ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔާންވެފައި އެވަނީ، ފުށުއަރާ ދެ ދަލީލަކުންކުރެ ދަލީލަކަށް ތަރުޖީޙުދިނުމުގައި، ތަރުޖީޙުދޭނޭ އެއްޗަކަށް ބިނާކުރުމެއްނެތި ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް ނެތް […]

ތިބާގެ މައިންބަފައިންގެ އުންމީދު

ތިބާގެ މައިންބަފައިން އެދެނީ ތިބާއަކީ މާތް އުޅުމެއްގެ ވެރިއަކަށް ވުމަށެވެ. އަދި ހެޔޮކަމުގެ މަގުގައި ރިވެތި އަޚުލާޤާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށެވެ. އަދި ނުބައި ޢަމަލުތަކުންނާ އަދި ނިކަމެތިވާފަދަ އެންމެހާ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށެވެ. އަދި މަގުފުރެދުމުގެ ޝިކާރާގައި ނުޖެހުމަށެވެ. ނުވަތަ ޝަހުވަތްތަކާއި ލައްޛަތްތަކުގެ އަޅަކަށް ނުވުމަށެވެ. ނުވަތަ ޖާހިލުކަމާއި ހަވާނަފްސުގެ ސަވާރީއަކަށް ނުވުމަށެވެ.