[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަސްޚުވުމާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 6

ޤަވާޢިދު: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ جَائِزٌ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {ޤުރުއާނުން ސުންނަތް ނަސްޚުވުން ޖާއިޒު} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ޤުރުއާނުން ސުންނަތް ނަސްޚުކުރެވުމީ ވެދާނެކަމެކެވެ. އެއީ މުތަވާތިރު ސުންނަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ސުންނަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ އާޙާދު ސުންނަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. މިއީ، ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް، ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ ނަޒަރުގައި ޤުރުއާނުން ސުންނަތް ނަސްޚެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ނަސްޚަކީ ބަޔާންކުރުމެއްކަމަށާއި، ޤުރުއާނުގައިވާ އެއްޗެއް ބަޔާންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޤުރުއާނުންކަމުގައި […]

ނަފްސު ޙިސާބުކުރާ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ތިބާގެ ނަފްސު ޙިސާބުކުރަންވީ ފަރުޟުކަންތައްތަކުގައެވެ. އެކަމުގައި އުނިކަމެއްވާކަން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނުވަތަ އަލުންކޮށްގެންވިޔަސް އެކަން ރަނގަޅުކުރާނީއެވެ.