[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: މިސްކިތުގައި މީހަކު ވަޅުލުމުގެ ޙުކުމް

މަރުވެފައިވާ މީހުން މިސްކިތުގައި ވަޅުލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ މަރުވެފައިވާމީހުން މިސްކިތުގައި ވަޅުލުމަކީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ޤަބުރުމަތީގައި މިސްކިތްތައް އެޅުންވެސް އެކަލޭގެފާނުވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަންކުރާ މީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނުވަނީ ލަޢުނަތްލައްވާފައެވެ. އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށާ އަދި އެއީ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް އެކަލޭގެފާނުވަނީ އަވަހާރަވުމުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައިވެސް އަންގަވާފައެވެ. [1] އެހެނީ ޤަބުރުމަތީގައި މިސްކިތްތައް ހެދުމާއި މިސްކިތްތަކުގައި މީހުން ވަޅުލުމަކީ ﷲ އާ ޝަރީކުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ ވަސީލަތެކެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މީހުން […]