[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ނަމާދުކުރަނިކޮށް ލޭ ތިއްކެއް ފެނުން

އޮށެއްގެ މިންވަރަށް (ހެދުމުގައި ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި) ލޭ ފަދަ ނަޖިހެއް ފެނިއްޖެނަމަ (ނަމާދުކުރުމަކީ) އެއީ މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަށިގަނޑުން އަންނަ ލެއާ ދޮސްފަދަ ނަޖިސް ފިޔަވާ އެހެން ނަޖިހަކީ ލުއިކަމެއް ދެވިފައިވާ ނަޖިހެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކިތަންމެ ގިނައިން ނުވަތަ މަދުން އައި ނަމަވެސްއެވެ. ލެއާ ދޮހާމެދު ދަންނައެވެ. ކުރިމަތި ފަރާތުން ނޫންތަނަކުން މަދުމިންވަރަކަށް އެއައިސްފައިވާނަމަ އެބެލެވޭނީ ޢަފޫކުރެވިގެންވާ މިންވަރަކަށެވެ. އެހެނީ އެފަދަ މިންވަރަކުން ދުރުހެލިވުމަކީ ދަތި އުނގަދޫ ކަމަކަށް ވާނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (وَمَا […]