[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އިމާމު އަޙްމަދު: أحمد بن حنبل – إمام أهل السنة – 10

އެކަލޭގެފާނަށް ކުރިމަތިވި އިމްތިޙާނު -1 އިމާމް އަޙްމަދު ގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި ހަތަރު ޚަލީފާއިން ދިމާވެފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައެއްމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް ހަރުކައި އިިންޒާދީއުޅުނެވެ. އަދި އަނެއްބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނު ބަންދުކޮށް ޖަލައްލައި ތަޅައި އަނިޔާކޮށް ހެދިއެވެ. އަދި އަނެއްބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް ކަންކަން ދަތިކޮށް، އެކަލޭގެފާނު އެކަހެރިކޮށްލިއެވެ. އަދި އަނެއްބަޔަކު އެކަލޭގެފާނު ވެރިކަމާ ޖާހާއި މުދަލަށް ހެއްލުންތެރިކުރަން އުޅުނެވެ. އިމާމު އަޙްމަދު އަށް އޭރުގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން އެތަކެއް ދުއްތުރާތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، އެކަލޭގެފާނަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަންތައްތަކުގެ ކުރު […]

ހެދުމާއި އެނޫން ތަކެތީގައި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޖެހުމާ އަދި އެ ޖެހުމުން ރައްކާތެރި ނުވުމުން ހުރި ބިރުވެރިކަން

156- (1) ( ފުރަތަމަ ރިވާޔަތް)   އިބްނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރަސޫލާ ﷺ ދެ ޤަބުރެއް ކައިރިންލާފައި ދިޔައެވެ އަދި ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، بَلَى إنه كَبِيْر ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتر مِنْ بَوْلِهِ “ހަމަކަށަވަރުން އެދެ ޤަބުރަށް އެދަނީ ޢަޛާބު […]