[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިޖުތިހާދާއި ތަޤުލީދާ ގުޅޭ އުޞޫލީ ޤަވާޢިދުތައް 7

ޤަވާޢިދު: الفَتْوَى تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ وَالأَحْوَالِ وَالأَمَاكِنِ وَالأَزْمَانِ މި ޤަވާޢިދުގެ ތަރުޖަމާ: {މީހުންނާއި ހާލަތްތަކާއި ތަންތަނާއި ޒަމާންތައް ތަފާތުވުމުން ފަތުވާ ތަފާތުވޭ} މި ޤަވާޢިދުގެ މުރާދު: ފަތުވާއަކީ، ޢަމަލުކުރަން މަޖުބޫރުކުރުމެއްނެތި، ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ޚަބަރުދިނުމެވެ. ފަތުވާ ބަރޯސާވަނީ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމަށްކަމުގައިވާއިރު، އެއިން ލާޒިމުކުރަނީ، ކަމެއް ހިނގާ ގޮތް ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ ފަތުވާ ނެރުނުއިރު ބެލި ކަންކަން ތަފާތުވުމުން ފަތުވާ ވެސް ބަދަލުވުމަށެވެ. މި ޤަވާޢިދުގައި އެ ހަތަރު […]

ފަތުވާ: ބޭރުޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ އެއްގަމުމަސް ކެއުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުން

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ ގަނޑުކުރި، ފިނިކުރި ނުވަތަ ކޮށާފައިހުރި އެއްގަމުމަސް(ހަމައެފަދައިން ކުކުޅާއި އެކިބާވަތުގެ ދޫންޏާއި މުސަޅުމަސް) އެތެރެކުރުމާ އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: އަހުލުކިތާބީން ދިރިއުޅޭ ޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރާ އެއްގަމުމަސް ގަނެވިއްކާ، ކެއުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ އެބައިމީހުންގެ (އެފަދަ) ކާނާ ﷲ ތަޢާލާވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤުރުއާނުގެ ނައްޞުން ހުއްދަކުރައްވާފައެވެ… އަޞްލަކީ އެބައިމީހުންގެ ކާނާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުއްދަވެގެންވުމެވެ. ނަމަވެސް (އިސްލާމީ) ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން ކަތިލާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެ […]