[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އިމާމު އަޙްމަދު: أحمد بن حنبل – إمام أهل السنة – 7

ވަރަޢަވެރިކަން قتيبة بن سعيد ވިދާޅުވިއެވެ. “އިމާމު އަޙްމަދު ނުވާނަމަ ވަރަޢަވެރިކަން މަރުވެއްޖައީހެވެ.”[1] لعليمي، އިމާމު އަޙްމަދުގެ ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ތެރެއިންވާ ބައެއްކަންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ގެއެއް ލިބިގެންވެއެވެ. ދެން އެކަމަނާ އަވަހާރަވުމުން އެކަމަނާގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން އިމާމު އަޙްމަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ވާރުތަ މުދަލުން އެކަލޭގެފާނު ނަގަމުން ދިއައެވެ. ދެން އެގެ މަރާމާތުކޮށް އިސްލާޙުކުރަން ޖެހުމުން، އެކަލޭގެފާނު ދަރިކަލުން ޢަބްދުﷲ ގެ މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރިއެވެ. ދެން އިމާމު އަޙްމަދު ރަޙިމަހުﷲ ކުރިން […]