[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 36 –

ތަމްހީދު   ތިންވަނަ ފަޞްލު: ބިދުޢަވެރިންނާއި ފިރުޤާތަކާ އަދި ސުންނަތަކީ ޙުއްޖަތެއްކަމާމެދު އެބައިމީހުންގެ ރައުޔު   ކުޑަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީން ފެތުރި، އެކިއެކި ބިދުޢަވެރި ފިރުޤާތަކާއި، އިސްލާމްދީން އައުމަށްފަހު މަންސޫޚުވި (ނުވަތަ ނެތިގެން ދިޔަ) ދީންތަކުގެ މީސްތަކުންވެސް އެދީނަށް ވަންނަމުންދާ ތަން ފެނުމުން އިސްލާމްދީންގެ ޢަދާވާތްތެރިންނަށް އެކަން ބަލަން ތިބޭކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އެބައިމީހުން ބެލީ މިދީނާ މިދީނުގެ އަހުލުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް މަކަރުވެރި ރޭވުންތައް ރޭވުމަށެވެ. އެގޮތުން ފާޅުކޮށް މިދީނާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާ ދެކޮޅަށް […]