[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 35 –

މިފަދަ ދަތުރުތަކުގެ މުހިންމުކަމާއި ބޭނުން:   ޙަދީޘްތައް ފެތުރުމުގައި ދަތުރުތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް ވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސަނަދުގެ މަގުތައް ގިނަވެ އަދި އެސަނަދުގައިވާ މީހުން ތަފްޞީލުކޮށް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަވެގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ މުޙައްދިޘެއްވެސް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެބޭކަލަކު ތަޢާރަފުވެ އެތަނުގައި ތިއްބަވާ ބޭކަލުންނާ ވާހަކަދައްކަވާ އެބައެއްގެ ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބަން ދެވަނަ ޤަރުނާއި ތިންވަނަ ޤަރުނުގައި ޢިލްމު ހޯދުމަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތަކުގެ ދާއިރާ ވަރަށް ފުޅާވިއެވެ. އަލްޙާފިޡް ރާމަހުރްމުޒީ ‘المحَدِّث الفَاصِل’ […]