[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 28 –

8- ޒަކަރިއްޔާ ބިން ޢަދިއްޔު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫ އިސްޙާޤު އަލްފަޒާޒީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. “އެންމެން ދަންނަ މީހުންގެ ކިބައިން ބަޤިއްޔާ ޙަދީޘް ރިވާކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ޙަދީޘް ލިޔާށެވެ. އަދި ނުދަންނަ ބައެއްގެ ކިބައިން ރިވާކޮށްފިނަނަ އޭނާގެ ޙަދީޘްތައް ނުލިޔާށެވެ. އަދި އިސްމާޢީލް ބިން ޢައްޔާޝް ކޮންމެ މީހެއްގެ ފުށުން ރިވާކުރިއަސް އޭނާގެ ކިބައިން ޙަދީޘް ނުލިޔާށެވެ.” [1]   9- …   10- ޢުބައިދު ﷲ ބިން ޢަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. ޒައިދު ބިން އަބީ އުނައިސާ […]