[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 44

ހެކިބަސް: ހެކިބަސް ދިނުމަކީ ކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގައި ހެކިވުމެވެ. މިކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ދެޖިންސައްވެސް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައެވެ. ކަންކަމުގައި ހެކިބަސް ދިނުން ފިރިހެނުންނަށް ވާފަދައިން އަންހެނުންނަށްވެސް ދެވިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންގެ ހެކިބަހަކީވެސް ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަސް ފަދައިން ބަލައިގަނެވޭނެ ހެކި ބަހެކެވެ. ބައެއް މީހުން މިކަމުގައިވެސް އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށްލާފައިވާ ކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ ހެކިބަހަކަށް 2 އަންހެނުންގެ ހެކިބަސް ބޭނުންވާކަމުުގައި ބުނުމެވެ. އާދެ، 2 އަންނެނުންގެ ހެކިބަހާއި 1 ފިރިހެނެއްގެ ހެކިބަހާއި އެއްވަރު ވުމެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި […]

سورة الزلزلة ގެ ތަފްސީރު 4

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ}. މިތާގައި {من} އަކީ شرطية އެވެ. އޭގެން ދޭހަވަނީ ނުވަތަ ޢާއްމުކަމެވެ/ އެހެނީ އެހެނީ ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް ކުޅަ ކޮންމެ ޢަމެލެއްވެސް، އެއީ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުބައި ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ޢަމަލު ޙިސާޞު ކުރެވި އޭގެ ޙައްޤުޖަޒާ އޭނާއަށް ދެވޭނެއެވެ. مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ގެ މުރާދަކީ ذرة އެއްގެ ބުރަދަނެވެ. ذرة […]