[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 77 “ހަމައެކަނި ދެކެފަރިތަމީހުންނަށް ކުރާ އެއްޗެއްކަމުގައި ސަލާމްކުރުންވުން. “

ހަމައެކަނި ދެކެފަރިތަމީހުންނަށް ކުރާ އެއްޗެއްކަމުގައި ސަލާމްކުރުންވުން. ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެކެފަރިތަ މީހުން ނޫން މީހުންނަށް ސަލާމް ނުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އިބްނު މަސްޢޫދުގެ އަރިހުން [ރިވާވެގެންވާ] ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ، لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ)) رواه أحمد[1] މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަންނަ މީހުންނަށް މެނުވީ ސަލާންކޮށް ނޫޅުން […]

ޖިންނީން (18)

ޖިންނީން ލައްވާ މިފަދަ ކަންކަން ކުރުވާ މީހުންގެ ދަޢުވާއަކީ ސުލައިމާނުގެފާނު ވެސް ހަމަ އެފަދައިން ޖިންނީން ލައްވާ ކަންކަން ކުރުވިއެވެ. ސުލައިމާނުގެފާނު އަވަހާރަވުމުން ޖިންނީން ސިޙުރާއި ކުފުރުގެ ފޮތްތައް ލިޔެ އެކަލޭގެފާނުގެ ގޮނޑިކޮޅުގެ ދަށަށް ލުމަށްފަހު، ސުލައިމާނުގެފާނު ޖިންނީން ލައްވާ ކަންކަން ކުރުވަނީ އެފަދައިންކަމަށް އެސޮރުމެން ބުނިކަމަށް ސަލަފުންގެ އެތައް ޢިލްމުވެރިން ޛިކުރު ކުރައްވަފައިވެއެވެ. ފަހެ، މިގޮތުން އަހުލުކިތާބީން ސުލައިމާނުގެފާނަށް ބަދުބަސް ރައްދުކުރިއެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު ބުންޏެވެ. އެއީ ޙައްޤުކަމުގައި ނުވާނަމަ ސުލައިމާނުގެފާނު އެފަދައިން ކަންތައް […]