[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

بُلُوغُ اَلْمَرَامِ ގެ كِتَابُ اَلصِّيَامِ (2 ވަނަ ބައި)- ފޮތުގެ ތަޢާރަފް

ފޮތުގެ ތަޢާރަފް ފޮތުގެ ނަން: މިފޮތުގެ މުއައްލިފު މި ފޮތައް ދެއްވާފައިވާ ނަމަކީ بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ އެވެ. މާނައީ: ޙުކުމްތަކުގެ ދަލީލުތަކުގައި (އެމީހަކު) ބޭނުންވާ ހިސާބަށް (މި ފޮތުގެ ޒަރީއާއިން) ދިޔުމެވެ. ފޮތުގެ މުޤައްދިމާގައި އެކަން ބަޔާން ކުރައްވަމުން މުއައްލިފު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ” މި ފޮތައް އަޅުގަނޑު ކީ ނަމަކީ بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ އެވެ. “ ލިޔުއްވި މުއައްލިފު: މިފޮތް ލޔުއްވީ މަޝްހޫރު މުޙައްދިޘް الإِمَامُ الْحَافِظُ […]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 63 ” ޢިމާރާތްތައް އުސްކުރުން. “

ޢިމާރާތްތައް އުސްކުރުން. ނަބީކަމުގެ ޒަމާނާ ވަރަށް ކައިރީގައި މިޢަލާމާތް ވަނީ ފާޅުވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، ޢިމާރާތްކުރުމާއި ގެދޮރުގެ ޒީނަތްތެރިކަމުގައި މީސްތަކުން ފަޚުރުވެރިވެ އުޅެއްޖައުމާ ހަމައަށް އެކަން ޢާންމުވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ފަތަޙަތަކުގެ ފަހުގައި މުސްލިމުންގެ ދަށަށް ދުނިޔެ ގޮސް އެބައިމީހުންގެ އަތުގައި މުދާ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ކުރީގެ އުއްމަތްތަކުގެ ބަލިމަޑުކަން ދެމެމުން އައިސް ލައިގަނެ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ދުނިޔެއަށް ލެނބިއްޖައުމާ ހަމައަށް އެދުވަސްތައް ދިގުދެމިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ މުދާ އެއްކުރުމަށް ވަރުހުރުމާއި ޝަރުޢުގައި އެދެވިގެންނުވާ […]

ޝީޢީ ރާފިޟީންގެ ޢަޤީދާ 2

މުސްލިމު އުންމަތަށް ދިމާވާ އެކި ކަންކަމުގައި ޢީރާނުފަދަ ޤައުމުތަކުން ގަދަބަސް ބުނެ އުޅޭތީ ބައެއް މުސްލިމުން ތިބެނީ އެމީހުންގެ ކެހީގައި ޖެހިފައެވެ.