[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 43

ޝަރުޢީ ޙައްޤު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނީ ހަމަހަމަ ބައެވެ. އެހެނީ ފިރިހެނަކު ކުށެއް ކުރިކަމުގައިވީނަ، އެފިރިހެނާއަށް އަދަބުދެވޭ ފަދައިން، ހަމަ އަންހެނަކު ކުށެއް ކުރުމުންވެސް އަދަބު ދެވޭނެއެވެ. ކުރީގެ ބައެއް އުންމަތްތަކުގައި ފިރިހެނުން ކުރާ ކުށުގެ އަދަބު އަނބިމީހާއަށް ތަންފީޒުކުރިއެވެ. މިސާލަކަށް ބެބެލޯނިއަން ސިވިލައިޒޭސަންއެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ އެމީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ޒިންމާ އެމީހަކު ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށެވެ. މިސާލަކަށް ވައްކަންކުރުމުގެ ޙުކުމާއި މެދު ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا […]