[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދެދަތްޕިލާ ދެމެދުގައިވާ އެއްޗަށް ރައްކާތެރިވޭ!

ދެދަތްޕިލައިގެ ދެމެދުގައިވާ އެއްޗަކީ ދުލެވެ. ދުލަކީ ﷲ ޞުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށް ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. އަދި އިންސާނާ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ގުނަވަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު  އެއް ގުނަވަނެކެވެ. މި ގުނަވަނަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ  މަސްކޮޅެވެ. މި ވަރުގަދަ މަސްކޮޅު ލައްވަވާފައިވަނީ އެ ބޭނުން ކޮށްގެން އެއިލާހަށް ޙަމްދުކޮށް ޝުކުރު ކުރުމަށެވެ. މި ދުލުގެ އެހީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ޒިކުރުކޮށް  އަދި ޙައްޤުބަސް ބުނުމެވެ.  އަދި […]

ޤާރޫނުގެ ވާހަކަ – 1

ޤާރޫނަކީ ކާކު؟ ޤާރޫނޫގެ ވާހަކަ ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ  އަލްޤަޞަޞް ސޫރަތުގައި ޒިކުރު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އޭނާއަކީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޤައުމުގެ މީހެކެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި އޭނާއަކީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ގާތްތިމާގެ މީހެކެވެ. އަދި މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ބޮޑުބޭބެއެއްގެ ދަރިއެކެވެ. ޤާރޫނަކީ އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ ފުރަތަމަކޮޅުގައި ޞާލިޙު ރަނގަޅުމީހެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ތައުރާތު ރީތިކޮށް ކިޔަވާމީހެއްގެ ގޮތުގައި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު މީހެކެވެ. ޤައުމުގެ މީހުން އޭނާގެ ރީތި ކިޔެވުމަށް ތަޢުރީފްކޮށް މަދަހަޘަނާ ކިޔާ އުޅޭކަމުގައި ވިއެވެ. […]