[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙަވްޟާއި އޭގެ ޞިފަތައް

އަލް ޙަވްޟަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހު ކީރިތި  ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އަށް ސުވަރުގެއިން ދެއްވާނެ ކަމަށް ބަޔާންވެފައިވާ ކައުޘަރޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ފެންއާރުން އޮހެމުން އަންނަ ފެނުން ހެދިފައިވާ، މަޙުޝަރުގެ މައިދާނުގައި، އޮންނަ ބޮޑު ފެންގަނޑެކެވެ. އަލްޙަވްޟަށް އީމާންވުމަކީ މުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމެކެވެ. މިއީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ދެއްވި ބޮޑެތި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ނިޢުމަތެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ އެކަލޭގެފާނާށް ތަބަޢާވީ މީހުންނަނަށް ﷲ ދެއްވި […]