[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޭޕްރިލް ފޫލް…އެވަރުގެ ކަމެއްތަ! 2

މަޖަލަކަށްވެސް ދޮގެއް ހެދުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ޖަވާބަކީ އާނއެކެވެ. އޭޕްރިލް ފޫލް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ހައްދާލަން ނުވަތަ އެނޫންކަމަކަށް ވެސް ދޮގު ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީން މަނާކުރާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މަޖާކުރުމާއި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި މަޖާކޮށް ހުނުމަށްޓަކައި ޖޯކެއްގެ ގޮތުގައި ދޮގުހެދުމަކީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫނެކެވެ. އެގޮތުން އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަދުވަހުވެސް މީހަކު މޮޔަ ހެއްދުމަށްފަހު އޭނާ ކުރާ ކަންކަމަށް މަލާމަތްކޮށް ހީނ ސަކަރާތްޖަހާލުމަށް މިފަދަ ދޮގު މަކަރުތައް ހަދަނީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގައި ސަމާސާއަށް ވިޔަސް ދޮގުހެދުން ހުއްދަކުރައްވައިގފައެއް […]

ޛުލް ޤަރްނައިން ރަސްގެފާނުގެ ވާހަކަ – 1

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ރަސޫލުކަމުގެ ތެދުކަން ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި، މައްކާގެ މުޝްރިކުން ޔަހޫދީން ބުނިބުނުމެއްގެ މަތިން އެކަލޭގެފާނާއި ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ސުވާލަކަށް އެމީހުން ކުރި ސުވާލަކީ، މުޅި ބިމުގައި ހިނގައި ދަތުރުކޮށް އުޅުއްވި ބޭކަލަކާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނާއި މުޝްރިކުން ކުރިމަތި ކުރި ސުވާލެވެ. އެބައިމީހުންގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ﷲ ތަޢާލާ ކަހްފު ސޫރަތުގައި ދެއްވާފައި ވެއެވެ. (( وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا )) […]