[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަލާމްލެއްވި އައްޔޫބު ގެފާނުގެ ވާހަކަ

އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނޭފަދައިން، ﷲގެ ރަސޫލާ ސަލާމާއި ޞަލާވަތްލެވި އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމަށްފަހު، ދެން ވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ނަބިބޭކަލެއްވެސް ވަޑައިގެންނެވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުންނެވެ. އެގޮތުން ﷲގެ ނަބިއްޔާ އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމް އަކީވެސް ﷲގެ ޚަލީލް އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ދަރިކޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި ނަބީބޭކަލެކެވެ. އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ވާހަކަ އަކި ބޮޑު ވަހަކައެކެވެ. ޢިބްރަތުން ފުރިގެންވާ ވަހަކަ އެކެވެ. ކެއްތެރިކަމާއި އައްޔޫބް ޢަލައިހިއްސަލާމާއި ދެމެދުވަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނު ނިޢުމަތްތަކުން އިމްތިހާނު ކުރެއްވި އެވެ. ދަތިކަމާއި މުޞީބާތް […]

( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) މާނަ: އަންހެނުންގައި ތިޔަބައިމީހުން ބީހިއްޖެނަމަ، މި އާޔަތުގެ ތަފްސީރު

މި އާޔަތުގައިވާ ބީހުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު މާނައަކީ ޖިމާޢުވުމެވެ. މި އާޔަތުގައި އެ ބުނާ, ތިޔަބައިމީހުން ބީހުން, އޭގެ މާނައަކީ ތިޔަބައިމީހުން ޖިމާޢުވުމެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެ ބީހުމެއްގައި ޖިމާޢުވުމެއްނުވާ، ބޮސް ދިނުމާއި، އަތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބީހުންތަކުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފަދަ ބީހުމެއްގައި ވުޟޫއެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ ގޮތަކީ މިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޢިލްމުވެރިންގެ 3 ބަސްފުޅެއްވެއެވެ. ފުރަތަމައީ ބީހުމުން ވުޟޫ އެއްކޮށްގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނެވޭ ބުނުމެވެ. ދެވަނައީ ޝަހުވަތްތެރިކަމާއެކު ބީހިއްޖެނަމަ ވުޟޫގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނެވޭ […]