[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސަބާގެ ރަނިކަމަނާ އާއި ސުލައިމާންގެފާނު

ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ރަސްކަމެއް ﷲ ތަޢާލާދެއްވި އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔެކެވެ. ޢިލްމާއި ވެރިކަމާއި ނަބީކަން ދެއްވަވާ ޖިންނީންނާއި ވަޔާއި ދޫނިސޫފާސޫފި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަމަންކަމުގެ ދަށުގައި ލެއްވިއެވެ. ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސުލައިމާނުގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ އުނގައްނައިދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އެކަލޭގެފާނަށް ﷲތަޢާލާ ދެއްވައިފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ގިނަގިނައިން ޝުކުރުވެރިވެ އުޅުއްވި ބޭކަލެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ ޖިންނިންނާއި އިންސިންގެ އިތުރުން ދޫނިސޫފާސޫފި އެއްކުރެއްވި ހިނދު ހުދުހުދު ކިޔާ ދޫނި އެތަނަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ އެކަލޭގެފާނު އެކަމާ […]