[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަދަޤާތް ވަންހަނާކުރުމުގެ މާތްކަން

   ޞަދަޤާތް ދޭއިރުގައި ވަންހަނާކުރުމަކީ ޞަދަޤާތް ދޭ މީހާ ދެއްކުންތެރި ކަމުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ޞަދަޤާތް ދޭމީހާގެ ނިޔަތް އިޙްލާސްތެރި ކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ޞަދަޤާތް ދޭއިރުގައި ވަންހަނާކުރުމުގެ މާނައަކީ ކާކު ދިން އެއްޗެކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ޞަދަޤާތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން ޞަދަޤާތް ދޭ މީހާއަކީ ކާކު ކަމެއް މީސްތަކުންނަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އެ ޢަމަލު އޮތީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ އާއި ދެމެދުގައެވެ. ޞަދަޤާތް ދޭއިރުގައި ވަންހަނާކުރުން، ޞަދަޤާތް ފާޅުކުރުމަށްވުރެ ހެޔޮކަންބޮޑެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ﷲ  […]