[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނިފާޤުކަން 5

ދީނުގައި ނިފާޤުވުން މިފަދަ ނިފާޤުކަން ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އަޞްލީ ނިފާޤުކަން (ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އިސްލާމްނުވެ މުސްލިމަކު ކަމުގައި ދެއްކުމާއި ) އިސްލާމްވުމަށްފަހު މުރުތައްދުވެ އެއަށްފަހު މުސްލިމެއްކަމުގައި ދެއްކުން. މިތަނުގައި އަޞްލީ ނިފާޤޭ ބުނެވޭ ބުނެވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އެނިފާޤުކަމުގެ ކުރިން ޞައްޙަ އިސްލާމްކަމަކުން އިސްލާމްވެފައިނުވާ މީހާގެ ވާހަކައެވެ. އެގޮތުން ބައެއްމީހުން އެބައިމީހުންގެ ދުނިޔަވީ ބައެއް މަޞްލަޙަތުތައް ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާއަކީ މުސްލިމެއްކަމަށް ދައްކައިގެން އިސްލާމްދީނަށް ނިޞްބަތްވެގެން އުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ މީހާއަކީ ހިތުން އީމާންވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވެއެވެ. މިހެންވެ މިފަދަ […]