[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 21

ފިރިހެނުންނަށް އެއް އަންބައްވުރެ ގިނައިން ހޯދޭ އިރު އަންހެނުންނަށް އެއް ފިރިއަކަށްވުރެ ގިނައިން އެއްފަހަރާ ނުގެންގުޅެވެނީ ކީއްވެތޯ ޝަކުވާ ކުރާ މީހުން އޭގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. ދަންނާށެވެ! އަންހެނަކާ ގިނަ ފިިރިހެނުންތަކެއް ދަރިން ހޯދުމަށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގައިފި ނަމަ އެލިބޭ ދަރިއަކީ ކާކުގެ ދަރިއެއް ކަމެއް ނޭންގި ނަޞްލު އޮޅިގެން ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއް ފިރިހެނަކު ދެ އަނބިން ގެންގުޅެ އެދެމީހުންނަށް އެލިބޭ ދަރިއަކީ ކާކު ދަރިއެއްތޯ އުފެދޭނެ ޝައްކެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެއީ ޖިންސީ ގުޅުން […]