[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 19

އިސްލާމްދީން އަންގަނީ ދެމަފިރިންވެސް އުފަލުގައި އުޅުމަށެވެ. އޯގާތެރިކަމާއެކު ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ.