[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އިމާމު އަޙްމަދު: أحمد بن حنبل – إمام أهل السنة – 5

  أبو يعلي الموصلي ވިދާޅުވިއެވެ. أحمد بن إبراهيم الدورقي ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް އާއިމެދު މީހަކު ނުބައިގޮތަކަށް ވާހަކަދައްކާ އަޑު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިވިއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ އިސްލާމުކަމާއިމެދު ތުހުމަތުކުރާށެވެ.”[1] أبو نعيم އެކަލޭގެފާނުގެ ސަނަދުން، سعيد بن الخليل الخزاز ގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. “އަޙްމަދު ބުން ޙަންބަލް ބަނީ އިސްރާއިލުންގެ ތެރެއިން ވީނަމަ ފާޅުވެގެންހުރު އާޔަތެއް ކަމުގައި ވީހެވެ.”[2] المزني ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި އިމާމު ޝާފިޢީގެފާނު […]