[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަރަކަ 32

ހިޖްރަކުރުމަށް މަނާވެގަތް މީހުން: މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ހިޖްރަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، ކާފަރު ޤައުމެއްގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅުން ހުއްދަ ވެގެން ނުވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެގައުމެއްގައި އުޅުމުން މުސްލިމުން އެކި ފިތުނަތަކަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަށް ވާނަމައެވެ. އެހެންވެ ﷲ ތަޢާލާ ހިޖްރަކުރުމުން މާނާވެގަތް މީހުންގެ ޢުޛުރު ގަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެތެވެ. އަދި މަލާއިކަތުން އެބައިމީހުންގެ މަރު ހިއްޕަވާ ހިނދު އެބައިމީހުންނާއި ހަރުކަށިކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރައްވާނެތެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ތިމަންމެންވީ ބިމުގައި ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންވީ ބައެއް ކަމުގައިބުނާ ބުނުމެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެތެވެ. […]