[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލް އިމާމު އަޙްމަދު: أحمد بن حنبل – إمام أهل السنة – 4

  އެކަލޭގެފާނަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ކިޔުއްވާފައިވާ ޘަނާ. އިމާމް ޢަހްމަދު ބުން ޙަންބަލް އަކީ ޢިލްމުގެ ފުންމިން ނޭގޭ ކަނޑެއްފަދަ ބޭފުޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ޢިލްމުވެރިން ކިޔުއްވާފައިވާ ޘަނާތައް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔަން ވެއްޖެނަމަ މިލިޔުން އިންތިހާއަށް ދިގުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑަ މިންވަރެއް މިލިޔުމުގައި ހިމަނާލާނަމެވެ. والله يغفر لنا تقصيرنا في حقه علي بن المدني ގެއަރިހުން الخطيب ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “”ހަމަކަށަވަރުން ﷲތަޢާލާ ދެބޭފުޅަކު މެދުވެރިކުރައްވާ މިދީނަށް ޢިއްޒަތް ދެއްވިއެވެ. އެދެބޭފުޅުންނާއެކު ތިންވަނަ […]