[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ކަށުނަމާދުގެ ތިން ތަކްބީރު ފާއިތުވާފަހުން އާދެވޭ މީހާ…

ކަށުނަމާދުގެ ތިން ތަކްބީރު ފާއިތުވާފަހުން އާދެވޭ މީހާ، އިމާމާއެކު އެއް ތަކުބީރު ލިބިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އެފަދަ މީހަކު ތިން ތަކުބީރުކިޔައި ފާއިތުވިބައި ފުރިހަމަކޮށް، މައްޔިތާ ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ސަލާމްދޭނީއެވެ. އަދި ބަލާނީ އިމާމާއެކު އަދާކުރެވުނު ބަޔަކީ އޭނާގެ ނަމާދުގެ ކުރީކޮޅުކަމުގައެވެ. [1] އަދި ދެވަނަ ތަކުބީރާ ތިންވަނަ ތަކުބީރަށްފަހު އެފަދަ މީހަކަށް ވާޖިބުވެގެންވާ އެންމެ މަދުމިންވަރަށް [ޛިކުރުތައް] ކިޔުމުން ފުދޭނެއެވެ. ފަހެ ދެވަނަ ތަކުބީރަށްފަހު އެފަދަ މީހަކު ކިޔާނީ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ […]