[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެނިޢުމަތްތަކާއިމެދު ސުވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ: (وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّـهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ .. ﴿١٨﴾ (سورة النحل) މާނައީ:”ތިޔަބައިމީހުން ﷲ ގެ ނިޢުމަތްތައް ހިމަނައި ޢަދަދު ކުރަން އުޅުނަސް ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެނިޢުމަތްތަކެއް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭނެއެވެ.” ހަމައެއާއިއެކު އެއިލާހު ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އަދި އެނިޢުމަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އަޅުތަކުންނަށް އެއިލާހުގެ ނިޢުމަތްތައް އިތުރުކުރައްވާނެކަންވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރެވިދާނެ ތިން ގޮތެއް […]