[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅާއި ދެކޮޅުހަދަން ތިބާ ތީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

ނެތުމުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ އުފައްދަވާ އެއިންސާނާއަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އެއިންސާނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާ ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ. އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ އެއްމެހާ ޙުކުމްތަކާއި އުސޫލުތައްވަނީ، ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ހަތްއުޑުގެ މަތިން ބާވައިލައްވައިފައެވެ. އެގޮތުން ފަސާދައާއި ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވައި މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންގެ މަޞްލަޙަތު އިސްލާމީ ޝަރީއަތުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ވިސްނުމުގައި އުނިކަން ލިބިގެންވާ މި ނިކަމެތި އިންސާނާ ﷲ ތައާލާގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ޚިލާފުވެ އޭގެ މައްޗަށް ގޮތްކިޔާ […]