[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތަށް ރައްކާތެރިވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތްކަން ކަށަވަރެވެ. އެއިލާހު މީސްތަކުންގެ ޙިދާޔަތަށްޓަކައި ފޮނުއްވެވި ރަސޫލުން ގޮވާލެއްވީވެސް މިއިސްލާމްކަމަށެވެ. ޙައްޤާއި ބާތިލު މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައި ދެއްވާ މިދީން މަތީ ސާބިތުވާމީހުން އެއިލާހުގެ ސުވަރުގެއިން ހިޔާ ލިބޭނެކަމުގެ އުފާވެރި ޙަބަރު މިބޭކަލުން ދެއްވެވިއެވެ. އަދި ތެދުމަގަށް ފުރަގަސްދީ އުރެދުނު މީހުންނަށް ނަރަކައިގެ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު ލިބޭނެކަމުގެ އިންޛާރުވެސް ދެއްވެވިއެވެ. ﷲ […]