[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މަދީނާގެ މާތްކަން (އަދި އެތާގައި ދިރިއުޅުމާއި އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އަދަބުތައް) 25

ހަވަނައީ: މީސްކިތުން ބޭރުގައި ނުވަތަ އެތެރޭގައި ކަމަށްވިޔަސް، ޤަބުރުފުޅާ ދުރު ހިސާބެއްގައި ހުރެ ޤަބުރުފުޅަށް ކުރިމަތިލައި، ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ސަލާމްދެންނެވުމެއް ނުވެއެވެ. އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ބާޒް ރަޙިމަހުﷲ އެކަލޭގެފާނު ލިޔުއްވި (منسكه) ގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. “މިފަދަ ޢަމަލުކުރާމީހާ ގާތީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކަށްވުރެ އެކަލޭގެފާނާ މެދު އަދަބުކުޑަކޮށް ޢަމަލުކުރާމީހަކަށް ވުމެވެ.” މަދީނާއަށް އަންނަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް، ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ސަލާމް ދެންނެވުމަށް ބައެއްމީހުން ޙަވާލުކުރެއެވެ. މިކަމަށް ސުންނަތުން އެއްވެސް […]