[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދު ( الصلاة ) – 10

ބަންގި ގޮވާމީހާގެ ކިބައިގައި ހުރުން މުސްތަޙައްބު ސިފަތައް 1 – ޢަދުލުވެރިއެއްކަމުގައިވުން ނުވަތަ އަމާނާތްތެރިއެއް ކަމުގައިވުން. 2 – ބާލިޣުވުން. ބާލިޣުނުވިޔަސް ތަންދޮރުވަކިވާ އުމުރަށްގޮސްފައިވާ ކުޑަކުއްޖާގެ ބަންގިވެސް ޞައްޙަވާނެއެވެ. އެއީ މީހުން ދައްކާވާހަކަ ފަހުމުވެ، އެއަށް ޖަވާބުދޭން އެނގޭވަރުވުމެވެ. ނުވަތަ ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ ގާތުގައި އުމުރުން ހަތް އަހަރުވުމެވެ. 3 – ނަމާދުގެ ވަގުތުތައް ވަނުމުން އެނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން. ލޯފަންމީހާގެ ބަންގި ޞައްޙަވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މީހަކަށް ބަންގި ގޮވަންވީ ވަގުތު ވަނުމުން އަންގައިދޭނެ މީހަކު ނުހުންނަ […]